Privacyverklaring Huisartsloos.nl

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 16 mei 2022.

Deze privacy- en cookieverklaring heeft betrekking op de website www.huisartsloos.nl en de diensten van Netbasics B.V. en WebFundament B.V..

Netbasics B.V. en WebFundament B.V. achten een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. In deze privacyverklaring beschrijven wij welke persoonsgegevens wij van u verwerken, hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan en welke rechten in dat kader aan u toekomen.

Netbasics B.V. en WebFundament B.V. zijn verantwoordelijke voor de gegevensverwerking. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel. Wij raden u aan deze zorgvuldig te lezen. Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de privacywetgeving stelt. Dat betekent onder andere dat:

 • wij duidelijk vermelden met welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze privacyverklaring;
 • wij onze verzameling van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor legitieme doeleinden;
 • wij u eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin uw toestemming is vereist;
 • wij passende beveiligingsmaatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken;
 • wij uw rechten respecteren, zoals uw recht op inzage, corrigeren of verwijdering.

Persoonsgegevens en doeleinden

De website
Bij het gebruiken van de website “Huisartsloos” (hierna: Website) vult u bepaalde persoonsgegevens in en laat u bepaalde persoonsgegevens achter. Hier gaan wij zorgvuldig en volgens de wet mee om. De Website maakt gebruik van een UID (Unique Identifier) zodat niet alle ingevulde gegevens persoonsgegevens zijn.

Bij het gebruiken van de Website vult zelf persoonsgegevens in over uzelf of over een ander voor wie u de Website gebruikt. De persoonsgegevens die wij via deze dienst van u verwerken zijn:

 • Praktijkadres
 • Praktijknaam
 • Evt. Praktijkemail

De ingevulde gegevens zijn in eerste instantie nodig om u antwoord op de vraag ‘is een huisartsenpraktijk beschikbaar voor patienten?’ te kunnen geven. Wij kunnen er dan voor zorgen dat de Website in de toekomst nog beter werkt en we kunnen anonieme statistieken genereren. Uw IP-adres wordt door de webserver geanonimiseerd verwerkt tot een sessienummer, hierdoor zijn uw persoonsgegevens niet herleidbaar.

Uw locatie wordt uitsluitend opgeslagen op het apparaat waarmee u de Website gebruikt en indien u gebruik maakt van de koppeling met een kaartenapplicatie (zoals Google Maps) om direct een routebeschrijving te krijgen naar uw huisarts. Deze gegevens worden niet door ons opgeslagen, maar door de leverancier van de kaartenapplicatie. Wij raden u aan de relevante privacyverklaring te lezen.

Contact
U kunt contact met ons opnemen door ons een e-mail te sturen (via het contactformulier onder “contact” in het menu van de website) of door ons te benaderen via onze contactgegevens.

Netbasics B.V. en WebFundament B.V. verwerken de persoonsgegevens die u aan ons verstrekt in de eerste plaats om antwoord te geven op uw vraag. Wij bewaren uw contactgegevens en uw verzoek tot twee jaar nadat wij voor het laatst contact met u hebben gehad, zodat wij adequaat kunnen reageren op eventuele vervolgvragen.

Let op. Als u vragen heeft over de beschikbaarheid van een praktijk, dan moet u contact opnemen met uw huisarts of de huisartsenpost. U kunt bij ons dus enkel meldingen maken van onjuiste of incomplete gegevens en daarnaast kunt u technische ondersteuning vragen.

Feedback
Wij nodigen u uit om feedback voor ons achter te laten. Wanneer u op deze uitnodiging ingaat, zullen wij uw feedback, in combinatie met uw NAW gegevens, gebruiken om onze dienstverlening te verbeteren. Wij bewaren uw feedback tot twee jaar nadat u deze heeft ingestuurd. Indien u feedback geeft stuur dan geen medische gegevens mee die betrekking hebben op uzelf.

Met wie delen wij persoonsgegevens?

Het verstrekken van gegevens aan anderen
Uw persoonsgegevens worden niet met derden gedeeld voor commerciële doeleinden. Voorts kan Netbasics B.V. en Webfundament wel derden inschakelen in het kader van de uitvoering van haar dienstverlening. Zo wordt de website gehost door een derde. Deze derden zijn verwerker van Netbasics B.V. en Webfundament. Netbasics B.V. en Webfundament maakt afspraken met verwerkers om ervoor te zorgen dat de persoonsgegevens adequaat worden beschermd door deze partijen.

Netbasics B.V. en WebFundament B.V. zal uw persoonsgegevens verder niet verstrekken aan een derde die niet door Netbasics B.V. en WebFundament B.V.is ingeschakeld om het beoogde gebruik door gebruiker mogelijk te maken, tenzij Netbasics B.V. en WebFundament B.V. hiertoe is gehouden op grond van de wet, u daar uw toestemming voor heeft gegeven of Netbasics B.V. en WebFundament B.V. daar een gerechtvaardigd belang voor heeft. In geval van een vermoeden van misbruik van onze app kunnen wij persoonsgegevens aan de wettelijk bevoegde autoriteiten overhandigen.

Websites of apps van derden
Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites of apps van derden die door middel van links met onze app zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

Beveiliging van persoonsgegevens

Beveiliging
Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot uw persoonsgegevens te beperken. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot uw gegevens, dat de toegang tot de gegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden.

Wijzigingen in ons privacy beleid

Wij hebben het recht om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Het verdient aanbeveling om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Uw rechten

Rechten van betrokkenen
U heeft de volgende rechten:

 • Uitleg krijgen over welke persoonsgegevens we hebben en wat we daarmee doen.
 • Inzage in de precieze persoonsgegevens die we hebben.
 • Het laten corrigeren van fouten.
 • Het laten verwijderen van (verouderde) persoonsgegevens.
 • Intrekken van toestemming.
 • Het beperken van de gegevensverwerking.
 • Uw persoonsgegevens in digitaal leesbaar standaardformaat te verkrijgen om deze over te dragen.
 • Bezwaar maken tegen een bepaald gebruik.

Netbasics B.V. en WebFundament B.V. zullen u vragen om u te identificeren voordat dergelijke verzoeken worden verwerkt. Netbasics B.V. en WebFundament B.V. delen haar beslissing binnen vier weken na ontvangst van het verzoek schriftelijk aan u mede. Deze termijn kan echter worden verlengd om redenen die verband houden met de specifieke rechten van betrokkenen of de complexiteit van het verzoek. Als wij deze termijn verlengen, zullen wij u daarvan tijdig op de hoogte stellen. U kunt hiervoor contact met ons opnemen met onze Security Officer via frpbss@argonfvpf.ay

Wanneer u niet tevreden bent over de wijze waarop wij omgaan met (een klacht over) de verwerking van uw persoonsgegevens, heeft u het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contactgegevens
Netbasics B.V.
Pascalstraat 30
3771 RT Barneveld
E-mail: frpbss@argonfvpf.ay
Telefoon: (0342) 40 44 80