Vermelding praktijken op Huisartsloos.nl

Huisartsloos.nl biedt een onafhankelijke overzicht van huisartsen in Nederland. Van individuele zorgverleners die een beroep uitoefenen dat valt onder de Wet BIG (artikel 3, 14 of 34) plus zorgverleners waarbij de branche- of beroepsorganisatie een aanvraag heeft gedaan voor publicatie van de beroepsgroep en dit is gehonoreerd, publiceren we:

  • Praktijknaam
  • Praktijkadres
  • Praktijkcontactgegevens (algemeen telefoonnummer)

Doel: Met het publiceren van deze gegevens kunnen patiënten gemakkelijker zorgaanbieders vinden en de beschikbaarheid bekijken.

Verder kunnen de volgende gegevens ook in ons systeem staan:

PersoonsgegevensGebruik Doel
Praktijk emailHier vragen we naar als u zichzelf of als een collega/medewerker van de organisatie waar u werkt u aanmeldt.We gebruiken deze informatie om via een e-mail een beveiligde mail te sturen waarmee de beschikbaarheid kan worden aangepast. Daarnaast gebruiken we deze informatie om bij een nieuwe aanmelding te kijken of de zorgverlener al voorkomt in onze databank.
AGB-codeHier vragen we naar als u zichzelf of als een collega/medewerker van de organisatie waar u werkt u aanmeldt. Uw AGB-code wordt niet gepubliceerd. Deze informatie is niet van elke zorgverlener bekend.We gebruiken deze informatie om te controleren of de zorgverlener een bepaald beroep mag uitoefenen. Daarnaast gebruiken we deze informatie om bij een nieuwe aanmelding te kijken of de zorgaanbieder al voorkomt in onze databank

Grondslag

De persoonsgegevens van zorgverleners worden door Huisartsloos.nl verwerkt op grond van een gerechtvaardigd belang zoals opgenomen in artikel 6 lid 1 sub f van de AVG.

Het gerechtvaardigde belang bestaat onder meer uit het recht op informatievrijheid c.q. vrijheid van meningsuiting alsmede uit een maatschappelijk belang van (naasten van) patiënten om zorgverleners te kunnen opzoeken en zien of ze er patiënt kunnen worden. Dit komt de transparantie, de kwaliteit van de zorgverlening en de keuzevrijheid van patiënten ten goede.

Bron van herkomst

Huisartsloos.nl gebruikt diverse bronnen om persoonsgegevens van zorgaanbieders op te zoeken. Openbare bronnen die wij gebruiken zijn:

  • AGB-register
  • BIG-register
  • Websites van de zorgaanbieder of zorgorganisatie

Een aanmelding op Huisartsloos.nl kan op verschillende manieren tot stand komen, namelijk:

  • Informatie aangeleverd door patiënten via mail/aanmeldformulier
  • Informatie aangeleverd door zorginstellingen via mail/aanmeldformulier
  • Informatie aangeleverd door zorgverleners via mail/aanmeldformulier
  • Overige openbare informatie en bronnen (zoals andere websites of databases) 

Een aanmelding bij Huisartsloos.nl wordt altijd getoetst aan, en zo nodig aangevuld of gewijzigd op basis van de informatie uit openbare bronnen.

Bewaartermijn

Wanneer u (tijdelijk) niet meer openbaar op Huisartsloos.nl te vinden bent, bewaren we uw informatie nog maximaal 2 jaar. Als u tijdelijk niet werkzaam bent en daarna (ergens anders) weer gaat werken als zorgverlener, gebruiken we de informatie om te controleren dat het om u gaat. We kunnen uw praktijkvermelding dan weer activeren. Als duidelijk is dat u het beroep als zorgverlener niet meer zal uitvoeren (bijvoorbeeld bij overlijden), worden de gegevens definitief verwijderd.

Uw rechten

Voor zorgverleners

U heeft het recht Huisartsloos.nl om inzage, rectificatie en verwijdering van uw persoonsgegevens of om beperking van de verwerking van uw betreffende persoonsgegevens te verzoeken. Ook heeft u het recht om tegen de verwerking bezwaar te maken en in voorkomende gevallen heeft u recht op gegevensoverdraagbaarheid.

Bij een verzoek om verwijdering of bezwaar wordt er een afweging gemaakt tussen uw bijzondere, persoonlijke omstandigheden en de gerechtvaardigd belangen van Huisartsloos.nl en derden.

U kunt uw verzoek indienen via ons contactformulier.

Om identiteitsfraude te voorkomen, kunnen wij u in voorkomende gevallen vragen om ons aanvullende informatie te verstrekken voordat wij inhoudelijk ingaan op uw verzoek. Mocht het nodig zijn om ons aanvullende informatie over uw identiteit toe te zenden, dan verzoeken wij u vriendelijk om ons geen Burgerservicenummer toe te zenden, althans om dat in elk geval onleesbaar te maken.

Ook heeft u te allen tijde het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.